Tadilat ruhsatı Nedir? Hangi koşullarda alınmalıdır?

Tadilat ruhsatı Nedir? Hangi koşullarda alınmalıdır?

Ev yada iş yerinizde yapmayı planladığınız tüm tadilat işlemleri için bağlı bulunmuş olduğunuz belediyeden tadilat ruhsatı almanız gerekebilir.

Genel prensip olarak dışarıdan görünen, m2 değişikliğine yol açan ve bina taşıyıcı unsurlarını etkileyen tadilatlar tadilat ruhsatı gerektirmektedir.

Boya badana, fayans ve parke döşeme, elektrik ve sıhhi tesisat değişiklikleri gibi küçük tadilatlar, eğer tamamen iç kısımda kalıyorsa ve kiriş gibi taşıyıcı unsurlara dokunmuyorsa, ruhsata tabi değildir.

Ancak inşaata başlamadan önce mutlaka belediyenize veya tadilat firmanıza danışmanızı öneririz. Daha sonradan ruhsatsız olduğu için yıkım kararı veya ceza almanız durumda zararınız çok daha yüksek olacaktır. İnşaat malzemelerinin ve ustaların yoldan geçenler tarafından görülüp şikayet edilmesi sık karşılaşılan bir durumdur.

Tadilat ruhsatı için gereken evraklar

İstenen belgeler belediyeden belediyeye ve bina tipine göre değişiklik gösteriyor. Ancak genel hatlarıyla istenen belgeler şu şekilde:

  • Tadilat ruhsatı dilekçesi (… İlçesi, … Mahallesi, … Pafta, … Ada, … Parsel sayılı yerim için onaylanan projeler doğrultusunda tadilat ruhsatımın düzenlenmesi hususunu bilgilerinize arz ederim)
  • Tapu Tescil Belgesi
  • İmar Durumu Çap belgesi: Yapı nizamı, kat adedi, saçak seviyesi, yollardan ve komşu parsellerden çekme mesafeleri ve inşaat emsallerini gösteren bir belge
  • Mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki

Ayrıca, belediyeye ve tadilat tipine bağlı olarak şu belgeler de istenebilir

  • Proje Müellifleri Oda Sicil Durum Belgeleri, Müteahhitlik Sicili
  • Apartman Karar Defteri Örneği (Noter Onaysız)
  • Fenni Mesul Taahhütnamesi (Noter Onaylı)

Belediyeler ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde tadilat ruhsatı verirler. Eksik veya yanlış varsa, müracaat tarihinden itibaren 15 gün içinde müracaatçıya eksik ve yanlışları yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç 15 gün içinde tadilat ruhsatı verilir.

Tadilat ruhsatının alınması hakkında genellikle tadilat firmanız tecrübelidir ve size yardımcı olacaktır. Eğer tadilat yaptıracaksanız, güvenilir ve tecrübeli bir firma arıyorsanız, +90 850 840 45 78 numaraları telefonumuzdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kaynak

 

 

 

 

Tadilat Ruhsatı için ilgili kanunun aşağıdaki şekildedir:

 

MÜKERRER YEDİNCİ BÖLÜM

Bina İnşaat Harcı

   Konu, vergiyi doğuran olay:

   Ek Madde 1 – (Ek: 21/1/1982-2589/1 md.)

   Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında Ek Madde 6’da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir.

   Konut veya işyerlerinin kullanılış tarzlarının dağiştirilmesi (konutun işyerine veya harca tabi olmayan işyerinin harca tabi işyerine dönüştürülmesi) halinde de bu değişiklik tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur.

   İnşaata ruhsatsız başlanması halinde de harç alacağı doğmuş sayılır.

   Bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce inşa edilmiş olan binaların yüzölçümlerine ilave veya binada tadilat yapılması halinde harç, binanın toplam yüzölçümüne göre tabi olduğu tarife esas alınarak ve yalnız ilave edilen kısmın yüzölçümü üzerinden hesaplanır.

   Bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşa adilmiş olan binalarda tadil veya ilaveler yapılması halinde harç, binanın önceki yüzölçümü ile ilave kısmın yüzölçümü toplamı üzerinden hesaplanır. Ancak, daha önce aynı konut ve işyeri birimleri için ödenmiş bulunan bina inşaat harcı yeniden hesaplanan harçtan mahsup edilir.

   İstisnalar:

   Ek Madde 2 – (Ek: 21/1/1982-2589/1 md.)

   Aşağıdaki bina inşaatları bina inşaat harcından müstesnadır.

a) inşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile il özel idareleri ve belediye bütçelerinden karşılanan her türlü binalar,

b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları,

Bu gönderiyi paylaş

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Hemen Ara WhatsApp